Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

RCE: afwegingskader isoleren rijksmonumenten


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat eigenaren van monumenten helpen om hun monumenten te verduurzamen. De RCE ontwikkelt hiervoor een afwegingskader dat eigenaren en gemeenten kan helpen om de juiste oplossingen te vinden bij het verduurzamen van monumenten.

Dit geeft minister De Jonge, mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur, aan in een Kamerbrief over de uitvoering van een motie die door de Kamerleden Van Haga, Van der Plas en Eerdmans is ingediend. In de motie werd gevraagd te onderzoeken hoe obstakels die eigenaren ervaren bij het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen en in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden opgesteld. Bij de beantwoording van de motie is gebruik gemaakt van onderzoek dat eerder in opdracht van de RCE is uitgevoerd.

Oplossingen

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat eigenaren relevante informatie over verduurzamen niet altijd weten te vinden. Ook zijn zij zich niet altijd bewust van de mogelijkheid om een gesprek met de gemeente aan te vragen vóór het indienen van een vergunningsaanvraag. Daarbij is de benodigde kennis en kunde niet bij alle gemeenten in huis. In antwoord hierop gaat de RCE met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) een afwegingskader ontwikkelen dat eigenaren en gemeenten helpt om de juiste oplossingen te vinden bij het verduurzamen van hun monument. Het afwegingskader biedt eigenaren, maar ook gemeenten houvast.

Het advies van de rijksdienst gaat ook in op de financiële ondersteuning van monumenteneigenaren. De RCE merkt op dat eigenaren van monumenten in de praktijk vaak niet kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Daarom gaan de ministeries van BZK, OCW en EZK in kaart brengen welke aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn binnen de ISDE en de SEEH voor deze doelgroep.

Een regeling waarin al rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van monumenteigenaren is de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hiervoor komen eigenaren van rijksmonumenten zonder woonfunctie in aanmerking.

Samenwerking

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een grote opgave. Ook monumenten moeten hun steentje bijdragen en moeten worden verduurzaamd, maar wel met aandacht voor het behoud van de monumentale waarden. Organisaties uit de monumentensector werken samen aan deze ambitie onder de noemer: Routekaart Verduurzaming Monumenten. Met adviezen, kennis en informatie draagt de RCE, in samenwerking met andere partijen zoals de FGM, ERM en de VNG bij aan het realiseren van de doelen.

Ga terug