Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

Privacy

Wij slaan uw gegevens op in onze database als u:

 • zich voorregistreert om toegang te krijgen tot de evenementen die 54events BV organiseert
 • zich opgeeft om één of meerdere van onze nieuwsbrieven te ontvangen
 • zich als (geïnteresseerde) exposant, sponsor, adverteerder, spreker of partner opgeeft voor de evenementen die 54events BV organiseert

Naast de gegevens die u daarbij zelf verstrekt, verzamelen wij gegevens m.b.t. uw gedrag in relatie tot onze dienstverlening. De stands of lezingen die u tijdens een evenement bezoekt, bijvoorbeeld, of op welke artikelen in onze nieuwsbrieven en op onze websites u heeft geklikt. Wij doen dit om toekomstige evenementen en content zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en interesses van onze bezoekers.

Wij gebruiken uw contactgegevens om u te voorzien van uw toegangsbewijs voor het evenement waarvoor u zich heeft geregistreerd en om u op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen in relatie tot dat evenement en andere evenementen die 54events in de toekomst organiseert; uiteraard voor zover deze aansluiten bij het door u opgegeven profiel.

Indien u onze evenementen bezoekt en/of u zich hiervoor registreert, zullen wij uw gegevens delen met specifieke derde partijen als u:

 • uw badge laat scannen op de stand van een exposant
 • zich opgeeft voor het bezoeken van een congres, workshop, lezing of andere activiteit die door derden wordt gehouden tijdens onze evenementen, of als u zo’n activiteit fysiek bijwoont
 • expliciet (door middel van opt-in) aangeeft een specifieke nieuwsbrief, aanbieding of informatie te willen ontvangen van onze exposanten of (media)partners
 • zich registreert via een (digitale) uitnodiging of link voor gratis voor-registratie die u wordt aangeboden door onze exposanten of (media)partners

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze berichtgeving door een e-mail met uw verzoek te sturen naar beurs@54events.nl of door op de daarvoor bestemde links onderaan onze e-mails te klikken. Ook kunt u uw persoonsgegevens opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen door hiertoe een verzoek met uw gegevens te sturen naar beurs@54events.nl.

54events kan de volgende gegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Geslacht
 • Titulatuur
 • Functie en bedrijfsnaam
 • Beslissingsbevoegdheid
 • Sector/branche waarin u werkzaam bent
 • KvK gegevens
 • BTW nummer
 • Factuuradres
 • Interessegebieden
 • Informatie t.b.v. leadgeneratie (zoals merkgebruik, koopgedrag of -intentie, investeringsbehoefte)
 • Opt-in informatie
 • Interesse in 54events evenementen en diensten
 • Interesse in aanbiedingen (van derden)
 • Klikgedrag op websites of nieuwsbrieven van 54events
 • IP adres
 • Inhoud van uw communicatie of overeenkomsten met 54events
 • Gegevens uit evaluaties en klanttevredenheidonderzoeken
 • Tekenbevoegdheid
 • Gegevens uit sociale media
 • Datum van uw bezoek
 • Aantal bezoeken
 • Bezoekregistraties op uw naam
 • Badge- en ticketscans:
 • het scannen van uw badge of ticket bij de entree om het bezoekersaantal te bepalen en om inzicht te krijgen in show/no-show
 • het scannen van uw badge bij lezingen, waarbij de spreker uw gegevens krijgt
 • het laten scannen van uw badge door een exposant: hierdoor zal de exposant uw gegevens van 54events ontvangen
 • Beeldmateriaal en andere content
 • Geboortedatum

54events verzamelt deze gegevens voor:

 • Communicatiedoeleinden
 • Registratie voor evenementen en/of nieuwsbrieven
 • Relatiebeheer, PR en marketing, waaronder het toesturen van mailings en informatie over de producten en diensten van 54events
 • Opbouwen van interesseprofielen voor communicatie en acquisitiedoeleinden
 • Personaliseren en verbeteren van (digitale) marketingcampagnes
 • Acquisitie en verkoopdoeleinden
 • Administratie, organisatie en uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot (deelname aan) beurzen en evenementen
 • Facturatie-, collectie- en betalingsdoeleinden
 • Keuren van stand-ontwerpen
 • Inlezen en versturen van inlogcodes
 • Registratie voor en verlenen van toegang tot onze evenementen en faciliteiten
 • Uitvoeren van (klanttevredenheids)onderzoeken
 • Registratie en afhandeling van klachten en geschillen en algemene verbetering dienstverlening
 • Uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en mogelijke rechterlijke bevelen

Uitwisseling van gegevens met derden

Op en rond onze evenementen bepaalt u zelf met wie u uw gegevens wil delen. Laat u bij een exposant, lezing of activiteit uw badge scannen, dan ontvangt de betreffende partij de gegevens zoals door u opgegeven bij registratie. Hetzelfde geldt, als u zich (online) inschrijft voor een specifieke activiteit of indien u aangeeft specifieke informatie van een derde partij te willen ontvangen. De uiteindelijke verwerking van uw persoonsgegevens door de betreffende exposant of organisator van een lezing of activiteit valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze partijen. U kunt bij deze partijen terecht voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

In het kader van de uitvoering van haar diensten kan 54events gegevens uitwisselen met andere partijen dan hierboven genoemd. Partijen bijvoorbeeld, die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van onze evenementen, zoals het bedrijf dat u uw toegangsbadge verschaft en software leveranciers als Mailchimp (e-mailmarketing) en Sugar (CRM). Ook maken wij gebruik van Google Analytics, Twitter, LinkedIn en andere sociale media. Het is daarbij mogelijk dat deze partijen zich buiten de EU bevinden en dat uw gegevens dus buiten de EU kunnen worden opgeslagen. De verwerking door deze partijen valt onder de afspraken zoals vastgelegd in het ‘EU-VS Privacy Shield’.

Productie en gebruik van beeldmateriaal

Het is bezoekers ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING van of namens de organisator NIET toegestaan om in de accommodatie foto’s, fotografische opnamen, video-opnamen, tekeningen of andere afbeeldingen te maken. De organisator behoudt zich het recht voor om in en in de omgeving van de accommodatie foto’s, video’s, fotografische opnamen, tekeningen of andere afbeeldingen te maken en deze te gebruiken voor eigen doeleinden.

54events BV is de verwerkingsverantwoordelijke. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met:

54events BV
Amerlandseweg 3
3621 ZC Breukelen

Bezoekers:
beurs@54events.nl
+31(0)294 74 50 71

Deelnemers en organisatoren:
beurs@54events.nl
+31(0) 294 74 50 77

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar websites van derden. 54events B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van 54events B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Kamer van Koophandel

54events B.V. is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24314531.